Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ), akademický rok 2014/2015

Informace o studiu zahajovaném v říjnu 2014 (Akademický rok 2014/2015)
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
Fakulta agrobiologie,potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ)
Studijní program: Rozvoj venkova a zemědělství
Studijní obor: Navazující magisterské studium
Rozvoj venkovského prostoru
Konzultační středisko
Hradec Králové:
Ing.Ivo Konopa - 725 365 355
PaedDr.Peková - 606 650 850
Ing.Zilvar - 777 313 070
Program (kód/název) Obor(název) Forma studia Titul Délka studia
Navazující magisterské studium (nově otevřen 1.ročník)
4106
T011
Rozvoj venkova a zemědělství Rozvoj venkovského prostoru kombinovaná Ing. 2 roky

A. Přijímací řízení

Podání přihlášky ke studiu v CŽV

FAPPZ přijímá přihlášky ke studiu v období od 16. prosince 2013 do 10. září 2014, a to pouze formou on-line elektronického formuláře na webové adrese http://prijimacky.czu.cz. Uchazeči jsou přijímani až do naplnění dané kapacity (bez přijímacích pohovorů). Navazující magisterské studium předpokládá bakalářský diplom nejlépe z biologických, ekonomických a podobných oborů na VŠ akreditovaných MŠ ČR.

Bankovní spojení ČZU-FAPPZ a adresa příjemce přihlášky
Termín podání přihlášek: Nejpozději do 20.8.2014
Administrativní poplatek: 500,-Kč
Název banky: KB, a.s. Praha 6
Účet: 19-5504550287/0100
Variabilní symbol pro složenku i banku: 217500113
Specifický symbol: 21900, u elektronického formuláře číslo přihlášky.
Adresa majitele bankovního účtu: ČZU, FAPPZ
Kamýcká 129,
Praha 6 - Suchdol
Adresa příjemce přihlášky: Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje
Nerudova 37
500 02, Hradec Králové
Přijímací řízení pro 2. ročník kombinovaného studia

Tj. pro kombinované studium je podmínka úspěšného absolvování všech zkoušek v celoživotním vzdělávání a průměr známek do 2,00 ( v případě horšího průměru se koná oborově zaměřená příjimací zkouška)

B. Celková délka studia

Magisterský stupeň:

2 semestry celoživotního vzdělávání
2 semestry kombinovaného studia

C. Organizace studia

Přednášky jsou vždy v sobotu a v neděli v Hradci Králové přibližně 1-2x v měsíci. Zkoušky se konají v Hradci Králové a v Praze – dle volby studenta. Státní závěrečné zkoušky s obhajobou inženýrské práce a promoce se konají v Praze.

D. Náklady na studium

Studující magisterského stupně hradí poplatek za semestr 11 800,- Kč
- první 2 semestry /4.roč./,vždy před zahájením semestru
- další 2 semestry /5.roč./ jsou neplacené

Při celoživotním vzdělávání /CŽV/ neexistuje statut studenta, tj. náklady na sociální a nemocenské dávky nehradí stát(CŽV = první polovina placeného studia).

E. Studijní materiály

Skripta, případně učebnice si může studující zakoupit přímo v konzultačním středisku, vždy před přednáškou. Studijní materiály v elektronické podobě jsou předávány při přednáškách.

F. Rámcový program studia

Blok regionalistiky a správy

Regionální správa a samospráva
Urbanismus a územní plánování
Technická a sociální infrastruktura
Sociologie venkova a zemědělství
Malé a střední podnikání na venkově
Programy rozvoje venkova a zemědělství
Venkovská turistika
Ekonomika životního prostředí

Blok zemědělských disciplín

Pěstební systémy
Management a technika chovu hospodářských zvířat
Mechanizace zemědělské výroby
Alternativní zemědělství
Mimoprodukční využití půdy
Ochrana rostlin v sídlech a krajině
Jakost a zpracování zemědělských produktů